Entitats juvenils. Subvencions

Què

Tipus de subvencions:

a) Subvencions generals: que tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques de caràcter global, la repercussió de les quals es realitzi durant tot l'exercici econòmic de l'any 2013.

b) Subvencions puntuals: quan tinquin per finalitat atorgar una subvenció en un moment determinat o aquelles que suposin una ajuda econòmica concreta i puntual a favor d'alguna persona o entitat i com a mitjà per ajudar a l'execució d'una activitat o projecte concret.

Qui

Beneficiari:

Es consideren beneficiaris totes les persones físiques o jurídiques; entitat o associació, pública o privada; comunitat de bens o qualsevol altres tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica sempre que aporti el NIF, tingui que realitzar l'activitat o projecte que fonamenti l'atorgament de la subvenció o que es trobi en situació que legitimi la seva concessió.

COM

- Instància de subvencions 2011 (2 còpies).
- Documentació relacionada en el document "Documents Subvenció 2011".
Criteris de valoració:

a) Activitats pròpies desenvolupades durant l'últim curs, i participació en campanyes públiques d'interès general promogudes per aquest Ajuntament i altres Administracions Públiques.
b) Interès del projecte per a la ciutat o barri.
c) Possibilitats d'autofinançament i d'altres ajuts o subvencions.
Unitat de Joventut. Servei d'Esports i Joventut
Carrer de Digoine nº29, 1ª planta 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:30
Ajuntament de L'Hospitalet