Què és?

El Programa de Dinamització Territorial és un projecte de la Regidoria de Joventut que té com a objectiu principal crear una xarxa de recursos i eines pels i les joves de 12 a 18 anys de la ciutat, per tal de donar resposta a les necessitats que presentin en el desenvolupament del seu projecte de vida. 

Per a això el Programa de Dinamització Territorial segueix les següents línies de treball: 

1. Ser referent en matèria de joventut en els diferents territoris tant per a població jove com per a professionals que treballen per i/o amb joves.
1.1. Donar a conèixer i potenciar els serveis de la Regidoria de Joventut com a recurs de referència de la ciutat en matèria de joventut.
1.2 Facilitar informació sobre els recursos dirigits a la població jove de la ciutat.
1.3 Potenciar, enfortir i rentabilitzar el treball tranversal i cooperatiu amb els agents referents de joves.
1.4 Crear, potenciar i vetllar per les xarxes facilitadores del treball comunitari a cada territori. 

2. Promoure mecanismes de participació entre el col·lectiu jove per tal d’adequar les polítiques públiques de joventut a les seves necessitats i inquietuds.
2.1. Afavorir la cohesió i el sentiment de pertinença dels i les joves al seu territori per tal de que participin en la construcció del seu entorn.
2.2. Facilitar i acompanyar el desenvolupament d’iniciatives juvenils a cada territori.
2.3. Integrar la perspectiva dels i les joves en el disseny de l’acció comunitària. 

3. Capacitar a les persones joves per adquirir autonomia i empoderament per a desenvolupar-se com a persona activa en el seu procés d’emancipació.
3.1. Implementar estratègies i actuacions orientades a la capacitació dels i les joves en matèria de pressa de decisions, autoconeixement, autoestima, gestió del canvi, habilitats socials.
3.2. Donar suport als projectes que contribueixen al creixement personal, professional i social dels i les joves.